Hệ thống người lao động nước ngoài kỹ năng đặc định
(lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử)

Xin được giới thiệu về Chế độ nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng đặc định tới các nhà kinh doanh trong nước đang xem xét tiếp nhận người nước ngoài kỹ năng đặc định và các bạn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.